banner.gif
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3
                   วันที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูช่างยนต์ของสถานศึกษาและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปีงบประมาณ 2562 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่3 จำนวน 50 คน