banner.gif
โครงการฝึกอบรมสวนจราจรเพื่อเยาวชนปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร

               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ฝ่ายฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมสวนจราจรเพื่อเยาวชนปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและจิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จำนวน 175 คน