banner.gif
โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อิสระในจังหวัดกาญจนบุรี
                         วันที่ 21 กรกฏาคม 2562 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยคุณวรวุธ พงษ์วิทยภานุ จัดโครงการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อิสระ ในจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี เพื่อให้ัเป็นการสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะช่างซ่อมในกลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดกาญจนบุรีให้มีความก้าวหน้าและรอบรู้ในเทนิคใหม่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในการนี้มีร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อิสสระให้ความสนใจ ส่งช่างซ่อมรถจักรยานยนต์มาร่วมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 25 คน