banner.gif
โครงการพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อให้การรับรองผู้ฝึกสอนขับรถฯ
                        คณะทำงานขับขี่ปลอดภัยสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยร่วมเข้าประชุมหารือโครงการพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อให้การรับรองผู้ฝึกสอนขับรถฯ ร่วมกับส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิภาพการขนส่ง อาคาร 6 ชั้น 6 กรมการขนส่งทางบก
                        จากการที่ส่วนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อให้การรับรองผู้ฝึกสอนขับรถฯ หลักสูตรรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ความรู้การเป็นผู้ฝึกสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งรับรอง โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกสอนขับรถจักรยานยนต์ ที่สามารถนำความรูัและทักษะในการขับรถไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่มาเรียนขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                        ในการนี้สำนักสวัสดิภาพการขนส่ง กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าค่ายรถทั้ง 4 ค่าย อันประกอบด้วย ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ คาวาซากิ ที่สังกัดสมาคมผู้ประกอบการรถจีชักรยานยนต์ไทย มีบุคคลากรทีมีความรู้และมีขีดความสามารถในการให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุทางถนนนอย่างจริงจัง
                        สำนักสวัสดิภาพการขนส่งจึงขอความร่วมมือมายังสมาคมฯเพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมและทดสอบให้แก่ผู้ฝึกสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งรับรอง ในโครงการพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อให้การรับรองผู้ฝึกสอนขับรถ


                                Clap Clap Clap  Hug Clap Clap Clap