banner.gif
ดร. อารักษ์ พรประภา นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย คนที่ 4

ดร.อารักษ์ พรประภา นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยคนที่ 4

เมื่อวันที่ 30 เมษายน2562 สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ครั้งที่ 18) ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระที่ืสำคัญ คือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เนื่องจากการดำรงตำแหน่งของท่านนายกสมาคมฯท่านเดิมได้สิ้นสุดลงตามวาระ

จากผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวันดังกล่าวข้างต้น ปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทน์ มอบความไว้วางใจให้ ดร.อารักษ์ พรประภา ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยท่านใหม่้  ทั้งนี้ ดร.อารักษ์ พรประภา นับเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักยานยนต์ไทย คนที่ นับตั้งแต่ มีการก่อตั้งสมาคมฯ เป็นปีที่18 ปี ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ จากท่านสมาชิกทุกท่านด้วยดีดังเช่นที่ผ่านมา