banner.gif
สมาคมTMEA ขอแจ้งย้ายสถานที่ทำการ และ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ตั้งแต่ 12 พ.ย.2561 เป็นต้นไป
เรียน ท่านสมาชิก  สมาคม TMEA ทุกท่าน

  เนื่องจากสถานที่ทำการเดิมของสมาคมฯ คือ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ จะปิดเพื่อทำการปรับปรุงเป็นเวลานานหลายปี ทางสมาคมฯ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหาร จึงมีมติให้ย้ายที่ทำการสมาคมฯ ไปยังที่อยู่ใหม่ นับตั้งแต่ 12 พ.ย.2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของ ที่ทำการแห่งใหม่ ดังนี้
 
     สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
     ชั้น10 อาคาร 253 Asoke 
     ถนน อโศกมนตรี แขวง คลองเตยเหนือ
     เขต วัฒนา กทม 10110
    โทรศัพท์ 02 258 6997
    โทรสาร 02 258 6998
  
    ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ของสมาคม ทางโทรศัพท์มือถือ ได้ดังนี้
   คุณ สุภมาศ 089 669 0800
   คุณ กรรณิการ์ 083 828 9537