banner.gif
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

 

โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว

“การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”

Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

********************************

 

ความเป็นมา

                       โครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว“การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”(Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017) เป็นโครงการที่ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและรณรงค์ในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยายนต์อย่างปลอดภัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

 

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยมีเนื้อหาในคลิป ดังนี้

1. ลักษณะนิสัยในการขับขี่ที่ปลอดภัย

2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์

3. สะท้อนให้เห็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกัน/หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุ

4. สะท้อนถึงการทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ห้ามแสดงถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม อาทิ การให้เด็กเล็กที่เท้ายังไม่ถึงที่พักเท้าโดยสาร)                         

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ถึง วนที่ 20 พฤศจิกายน 2560

 

วิธีการดำเนินงาน

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่ง ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017)โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่จักรยายนต์อย่างปลอดภัย และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลงชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า  200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ผู้สนใจที่มีความประสงค์เข้าร่วมประกวด ต้องจัดทำเป็นผลงานภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ที่มีเนื้อหาและกฎเกณฑ์ตามที่สมาคมฯกำหนด โดยมีความยาวของคลิปวีดีโอไม่เกิน 90 วินาทีพร้อมกรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร  ส่งมาที่สมาคมฯทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง

 

กติกาการประกวด

1. ผู้สมัครเข้าประกวดเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร

2. ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว จะต้องมีความยาวไม่เกิน 90 วินาทีไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ

3. ผู้สมัคร 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 คลิปทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล

4. ในแต่ละคลิปผลงานต้องมีชื่อและโลโก้สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) อยู่ในคลิปการนำเสนอโดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของสมาคมฯได้ในเว็บไซต์ http://www.tmea.or.th/web/index.asp

5. ในแต่ละคลิปผลงานจะต้องปรากฏภาพรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกต้องโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเป็นแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลงโดยที่กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมให้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป

6. ไฟล์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น

7. บันทึกภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว ลงบนแผ่น CD/DVD โดยระบุชื่อผลงานและใส่คำอธิบาย (description) ใต้คลิปผลงานพร้อมทั้งใส่ชื่อ-ที่อยู่ /e-mail/หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดทำ/ชื่อทีม/ชื่อผู้ร่วมทีมและส่งใบสมัครมาที่

       สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

       เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้อง D201/12

       ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตยเขตคลองเตย

       กรุงเทพฯ. 10110

8. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งวันที่ 5 กันยายน 2560-วันที่20 พฤศจิกายน 2560โดยจะประกาศผลการตัดสินการประกวดไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560ทางเว็บไซต์ http://www.tmea.or.th และส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป

หมายเหตุ: ทุกๆผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดร.วิสูตร Mobile:  085-489-9793 หรือที่คุณสุภมาศ/คุณกรรณิการ์ โทรศัพท์ 02-229-3147 e-mail: tmea@tmea.or.th

 

เงื่อนไขการสมัคร

1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและสามารถปฏิเสธการรับสมัครผลงานที่ไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2. ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการนำคลิป ที่ผู้สมัครส่งเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ไปใช้เผยแพร่ตัดต่อดัดแปลงหรือทำซ้ำเพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า

3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่เนื้อหาภาพเสียงคลิปวิดีโอซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นหรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อโทรทัศน์เข้าร่วมประกวดอีก

5. ระหว่างการประกวดไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ส่งประกวดไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆหรือเวทีอื่นๆ

6. รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาภาพเสียงคลิปและวิดีโอจะต้องมีความเหมาะสมไม่สื่อไปในทางลามกอนาจารหมิ่นประมาทผู้อื่นขัดแย้งหรือล่อแหลมต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประเภทรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทๆละ 100,000 บาท

1. ประเภทนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกินระดับ ปวช. มี 5  รางวัล

1.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

1.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

1.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

1.4 รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศ

1.5 รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล เกียรติยศ

2. ประเภท นิสิต นักศึกษาระดับ  ปวส.  อุดมศึกษา  และ ประชาชนทั่วไป มี 5  รางวัล

2.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

2.2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

2.3 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

2.4 รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศ

2.5 รางวัลชมเชยอันดับที่5 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเกียรติยศ

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การตัดสินรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017) ทั้งสองประเภทมีดังนี้

 

 

หัวข้อพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

1.การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ความสามารถในการ สื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ15-25ปี

30

2.ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์,ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจและเกิดความจดจำ

30

3.เนื้อหาในภาพรวม

ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย

30

4.คุณภาพการผลิต

คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน

10

รวม

100

 

 

 

คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐได้แก่ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ,กองบังคับการตำรวจจราจร,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงสาธารณสุข,กรมการขนส่งทางบกและผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย,สมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย),ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ,มูลนิธิเมาไม่ขับ,สำนักเครือข่ายลดอุบัติเหตุ,ชมรมถ่ายภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ,สื่อมวลชนจากนิตยสารรถจักรยานยนต์

 

การประชาสัมพันธ์โครงการประกวด

1.จัดทำ E-Poster เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยัง สถานศึกษาต่างๆ

2. จัดงานแถลงข่าวโครงการ ร่วมกับภาครัฐและองค์กรภาคีเครือข่าย

3. จัดทำแบบฟอร์มดาวน์โหลดพร้อมกติกาขึ้นเว็บไซท์สมาคมฯ

4. แนะนำแหล่งความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าประกวดใช้ในการอ้างอิง สำหรับการจัดทำภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว

 

การนำผลการประกวดไปใช้ประโยชน์

1. เผยแพร่ผลงานที่ชนะการประกวดไปยังหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุภาคเอกชน

2. จัดทำแผ่นดีวีดีเผยแพร่ผลงานที่ชนะการประกวดแจกจ่ายไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง,สถานศึกษา,สมาคมโฆษณาฯ,สมาคมสื่อออนไลน์, สมาชิกผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ และ อื่น ๆ

3. เผยแพร่ผลงานที่ชนะการประกวดในนิตยสารรถจักรยานยนต์,Youtube และ Face book ของสมาคมฯ

 

***********************************