banner.gif
ผลการตัดสิน การประกวด TMEA Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014
 


สืบเนื่องจาก  โครงการ TMEA Motorcycle  Road Safety Video  Clip Contest  2014 ทางสมาคมขอทำการประกาศผลการประกวด  ในวันที่ 15 ธันวาคม  2557

โดย มีผู้สมัคร เข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 242 ราย

 แบ่งเป็น 

  1.ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 210  ราย

           2.ประเภท ประชาชนทั่วไป จำนวน 32 ราย

 ผลการตัดสินการประกวด โครงการ ดังกล่าว เป็นดังนี้

1.ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา  

  ชนะเลิศ  ลำดับที่ 1  ชื่อผลงาน

“หมวกกันน๊อค บล๊อคชีวิต”       จาก มหาวิทยาลัย        รีนครินทร์วิโรฒ

        ผู้เข้าประกวด  นาย อเนชา ปีตาสัย และเพื่อนร่วมทีม

 

                             

  รองชนะเลิศ  ลำดับที่ 2 ชื่อผลงาน  “ห่วง”: จาก                มหาวิทยาลัย รังสิต

      ผู้เข้าประกวด  นางสาว นิลวรรณ แซ่พัว 

      และเพื่อนร่วมทีม

 

  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ชื่อผลงาน “ไม่ใช่เกมส์”  :              จาก มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี

           ผู้เข้าประกวด นาย สุเมธา แสนทวีสุข และ       เพื่อนร่วมทีม

 

 รางวัลชมเชย  ลำดับที่ 4 ชื่อผลงาน “หมวกมาลัย”:

 จาก  มหาวิทยาลัย รังสิต

ผู้เข้าประกวด นาย ธนัท กวีสกุลวงษ์ 

และเพื่อนร่วมทีม

 

รางวัลชมเชย  ลำดับที่ 5 ชื่อผลงาน “ฝัน” : จาก                    วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ผู้เข้าประกวด นาย ปฎิพันธ์ เทศสมบูรณ์

และเพื่อนร่วมทีม

 

2.ประเภท ประชาชนทั่วไป

 

   ชนะเลิศ  ลำดับที่ 1      ชื่อผลงาน “ปกป้องฝัน”

   ผู้เข้าประกวด นาย ธนศักดิ์  ขำอ่อน

 

         ชนะเลิศ  ลำดับที่ 1      ชื่อผลงาน “มุ่งไปข้างหน้า             อย่างปลอดภัย”

   ผู้เข้าประกวด นายฤทธิชัย  ศิริเลิศเรืองชัย

 

  รองชนะเลิศ ลำดับที่  3 ชื่อผลงาน 

  “Brain and Motorcycles”       ผู้เข้าประกวด

    นางสาว ชัคคนตา เพ็งอุดม

  

รางวัลชมเชย  ลำดับที่ 4 ชื่อผลงาน

   “คนซ้อนต้องใส่หมวก”

ผู้เข้าประกวด นายกัมพล  แก่นสุวรรณ

 

รางวัลชมเชย  ลำดับที่ 5 ชื่อผลงาน “อย่าตัดสินใจพลด”

ผู้เข้าประกวด นางสาว ภัทราพร งามสง่า

 

 

 

หมายเหตุ: สำหรับประเภท ประชาชนทั่วไป 

กรรมการตัดสิน ลงความเห็นว่า ควรได้รับ รางวัลชนะเลิศ

ทั้งสองท่าน   คือได้รางวัลที่หนึ่ง ทั้งสองท่าน

 ดังนั้นในปีนี้จึงไม่มี รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2  

 

    ทางสมาคมฯ ขอแจ้ง ให้ ผู้ชนะรางวัล ทุกประเภท    ทุกท่าน เข้ารับ เงินรางวัล  และ/หรือ โล่รางวัล ในงาน  วันเปิด  ศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัย ทางถนน ช่วงเทศกาลปี  ใหม่2558   

  ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557  ณ  กรมป้องกันและ

 บรรเทาสาธารณภัย ถนน อู่ทองนอก 

 เขต ดุสิต กทม.

   เวลา 9:00-13:00 น. โดยพร้อมเพรียง