banner.gif
งานแถลงข่าวการแข่งขัน 2013 Thailand Motocross World Championship
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ด้วยเครื่องขับขี่จำลอง Riding Simulator ในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน2013 Thailand Motocross World Championship ของสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย FMSCT ณ ห่างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิรลด์ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556