banner.gif
สมาคมฯร่วมกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ"

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ไปร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก โดยได้นำเครื่องขับขี่จำลอง (Riding Simulator) ให้เด็กๆทดลองขับขี่รถุจักรยานยนต์จำลอง เรียนรู้ทักษะและความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถอย่างถูกต้องปลอดภัยตามกฏจราจร พร้อมกับเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยการสวมหมวกนิรภัย ไปร่วมแสดงที่งาน "วันเด็กแห่งชาติ" ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมปะชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีฯ