banner.gif
สมาคมฯจัดพิมพ์โปสเตอร์ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน กับภาครัฐ

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากงานประกวดภาพถ่าย "มอเตอร์ไซค์กับความปลอดภัยบนท้องถนน" (Road Safety Photography Contest 2011) มาจัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ จำนวน 50,000 แผ่น แจกจ่ายไปยังสถานศึกษา, สถานที่หน่วยงานราชการ, โรงงาน/สถานประกอบการ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์