banner.gif
พิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2555

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย โดยคุณพงศธร เอื้อมงคลชัย พร้อมด้วยคุณอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหารสมาคมฯและคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 ในการนี้สมาคมฯได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่จำนวน 200 ใบ, โปสเตอร์รณรงค์ "สวมหมวกนิรภัย 100%" ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายยงุทธ วิชัยดิษฐ์ เป็นผู้รับมอบ