banner.gif
นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยเป็นผู้แทนภาคประชาชน รับมอบธงนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนน

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย โดยท่านนายกสมาคมฯ คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย ในฐานะองค์กรภาคีเคริอข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนภาคเอกชน ได้รับเกียรตฺให้เป็นตัวแทนขึันรับมอบนโยบายและธงสัญลักษณ์ "สงกรานต์ปลอดภัย 7 วัน 77 จังหวัด"  จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555