banner.gif
พฤติกรรมของผู้ขับรถ10 อันดับแรกที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งพฤติกรรมของผู้ขับรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นบ่อยครั้ง 10 อันดับแรก
 
อันดับที่ 1:   ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

อันดับที่ 2:   ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด

อันดับที่ 3:   ขับแซงในลักษณะไม่ถูกต้อง และผิดกฎหมาย

อันดับที่ 4:    ขับรถตามคันหน้าแบบกระชั้นชิด

อันดับที่ 5:   ไม่ให้สัญญาณจราจรในขณะขับรถ
อันดับที่ 6:   ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
อันดับที่ 7:   ฝ่าฝืนป้ายหยุด
อันดับที่ 8:   ใช้ช่องทางเดินรถไม่ถูกต้อง
อันดับที่ 9:   เมาสุรา

อันดับที่ 10: ขับช้าแต่ไม่ใช้ช่องทางด้านซ้ายสุด


********************************