banner.gif
โครงการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย - ทำใบอนุญาตฯ

โครงการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย-ทำใบอนุญาตฯ ในปี 2556นี้ สำหรับท่านสมาชิกที่สนใจ จะเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาแจ้งความจำนงล่วงหน้ามาที่สมาคมฯ พร้อมทั้งเสนอโครงการฯ โดยระบุสถานที่/วันที่จัดกิจกรรมและจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย-ทำใบอนุญาตฯ เดือนละ 1 ครั้งๆละ 3,000 บาท/สมาชิก เท่านั้น

 
           เอกสารที่จะขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
           
           1.  แบบฟอร์มรายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 60 – 100 คน ต่อครั้ง (สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บ
               ไซต์ สมาคมฯ)
           2.  ใบสรุปผลการจัดกิจกรรม (สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ สมาคมฯ)
           3.  รูปภาพบรรยากาศภายในงาน เช่น เจ้าหน้าที่ขณะอบรมภาคทฤษฎี, ผู้เข้าร่วมอบรมในห้องและขณะทดสอบขับขี่รถ
               ภาคสนาม,แผ่นป้ายผ้ากิจกรรมโครงการร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย อย่างน้อย 4 – 6 รูป        
           4. ใบแทนใบเสร็จรับเงิน (สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ สมาคมฯ)
           5.  สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน

           6. สำเนาบัญชีธนาคาร (เฉพาะหน้าแรก เพื่อโอนเงินให้ตามเลขบัญชี)

 

                  หลังจากสิ้นสุดในการจัดกิจกรรมแล้ว กรุณาส่งสรุปรายละเอียดการจัดกิจกรรมมาที่สมาคมฯ ภายใน 1 อาทิตย์ เพื่อความรวดเร็วในการที่ท่านจะได้รับเงินสนับสนุนจากทางสมาคมฯ

     
        รายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการแบบฟอร์มรายงานกิจกรรม       สามารถสอบถามได้ที่สมาคมฯ โทร. 02-229-3147