banner.gif
กิจกรรมบูรณาการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย-ก่อนขอรับใบอนุญาตฯ ณ กรมขนส่งทางบก

      สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย และสมาชิกร้านตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ส่งเจ้าหน้าที่ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยร่วมให้ความรู้ แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯก่อนทำใบอนุญาตฯ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของกรมการขนส่งทางบก ในโครงการ "อบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัย-ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถฯ" ในวันเสาร์-อาทิตย์ ณกรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 3


หลักสูตรการฝึกกอบรม 2 วัน


วันเสาร์ :    เวลา 08.30 น. - 09.30 น. - ตรวจเอกสาร / ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย / รายงานตัวเข้าห้องอบรม
                  เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  - อบรมว่าด้วยกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง (ช่วงแรก)
                  เวลา 12.00 น .- 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน
                  เวลา 13.00 น .- 15.00 น.  - รายงานตัวเข้าห้องอบรม (ช่วงที่สอง)
                                                       - การขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ
                  เวลา 15.00 น. - 16.30 น.  - ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
 
วันอาทิตย์ : เวลา 09.00 น. - 10.30 น.  - ทดสอบขับรถ
                   เวลา 10.30 น. - 12.00 น.  - จัดเก็บค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปสมาร์ทการ์ด และรอรับใบอนุญาตฯ (ผู้ที่สอบผ่าน)
 
หมายเหตุ :- กรณีที่สอบไม่ผ่านในวันที่สอง สามารถติดต่อขอทดสอบขับรถได้ใหม่ ในวัน-เวลาราชการทำการวันถัดไป แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นเรื่องครั้งแรก
 
เอกสารที่ต้องเตรียมนำมายื่นประกอบคำขอ
1.  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
2.  ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 30 วัน)
 
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตขับรถ กรณีทำใหม่
-  ค่าคำขอ  ฉบับละ 5 บาท
-  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
-  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
-  ค่าบริการถ่ายรูป แบบสมาร์ทการ์ด  ฉบับละ 100 บาท
 
                  สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งชื่อของท่านได้ที่สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยหรือหากต้องการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ โทร. 02-258-6997  โทรสาร. 02-258-6998
                                                                  **********************************