banner.gif
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทราวดี อ.เมือง นครปฐม 100 คน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการ"ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร"ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทราวดี อ.เมือง นครปฐม จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยและการมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนมีการเสริมสร้างทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง/ปลอดภัย