banner.gif
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 19) ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) ผ่านสื่ออีเล็คทรอนิค (Online Conference Meeting) วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
                 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่นระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ทำให้มีการเฝ้าระวังและมาตรการต่างๆเพื่อลดปัญหาดังกล่าว บัดนี้สถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับแล้ว สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) จึงจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 19)นรูปแบบประชุมผ่านสื่ออีเล็คทรอนิค (Online Conference Meeting) ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
                 จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมตามวัน/เวลา ดังกล่าวข้างต้น และท่านสามารถเข้าไปที่ดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดเอกสารประชุมได้แก่หนังสือเชิญประชุม/QR Code/กำหนดการประชุม ขอบคุณครับ