banner.gif
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร"
                       บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลวังศาลา อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน