banner.gif
งานแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานรถจักรยานยนต์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
                   สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย พร้อมด้วยค่ายรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 ค่าย อันได้แกา่ Honda/ Yamaha/ Suzuki/ Kawasaki ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ/ภาคเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มงานอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ (อ.กรอ.อศ) จัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานรถจักรยานยนต์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีตัวแทนทีมชนะเลิศ(ระดับภาค)ในแต่ละภาค เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ภาคๆละ 3 ทีม (รวมทั้งสิ้น15 ทีม) ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั้ง 4 ค่าย ส่งเจ้าหน้าที่ช่างประจำสถานประกอบการ มาร่วมให้การสนับสนุนการแขจ่งขันตลอดงาน

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานรถจักรยานยนต์ระดับชาติประจำปี2562:
รางวัลชนะเลิศ:วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1:วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2:วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3:วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4:วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รางวัลชมเชย:วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
สถานีแข่งขันภาคปฎิบัติ 4 ค่าย (H Y S K)   
             
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศอันดับที่1-2-3 ของแต่ละค่าย