banner.gif
โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร"
                    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเทศบาลอำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้ตระหนักถึงการประพฤติปฎิบัติ/และเคารพกฎจราจร อย่างเคร่งครัด