banner.gif
กิจกรรมโครงการรณรงค์ "สนามจราจรเพื่อเยาวชน รักความปลอดภัย" เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน
                     บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ "สนามจราจรเพื่อเยาวชน รักความปลอดภัย" เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนเปรมฤทัย อ.วังน้อย จำนวน 300 คนได้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบและกการปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด