banner.gif
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานบริษัทในเครือธุรกิจ SCG บ้านโป่ง จำนวน 100 คน
  

                      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ฝ่ายขับขี่ปลอดภัย บจก.โล้วเฮงหมงมอเตอร์ ท่าเรือ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานบริษัทในเครือธุรกิจ SCG บ้านโป่ง จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการเสริมความรู้และทักษะการขับขี่รถจักกรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย ให้แก่พนักงาน SCG เพื่อเพิ่มความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น