banner.gif
การอภิปรายเรื่อง"มาตรฐานรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย" ในการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 212 ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     วันที่ 4 กันยายน 2562 สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง"มาตรฐานรถจักรยานยนต์ประเทศไทย" ในการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 212 ณ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองวสารวัตรหรือเทียบเท่า จำนวน 225 นาย ในการนี้ได้มีวิทยากรรับเชิญจากหลายหน่วยงานร่วมให้การอภิปรายด้วยได้แก่ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคณวุฒิด้านความปลอดภัยทางถนน/พันตำรวจเอก สุริยัน วินิจมนตรี ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนายภพ ไตรยสุนันท์ นักวิชา่การขนส่งชำนาญการ กรมการขนส่งทางบก