banner.gif
บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3
                   วันที่ 29 สิงหาคม 2562 บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดอบรมครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูช่างยนต์ของสถานศึกษาและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปีงบประมาณ 2562 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่3 จำนวน 50 คน