banner.gif

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ กรอ อศ) ครั้งที่ 2/2562   
ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ กรอ อศ) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์
ดร. อารักษ์ พรประภา นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย คนที่ 4   
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทน์ มอบความไว้วางใจให้ ดร. อารักษ์ พรประภา ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ท่านใหม่