banner.gif
 
โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเสริมความรู้หลักสูตร ด้านการฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี จำนวน 400 นาย
                      สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จัดโครงการกิจกรรมอบรมเสริมความรู้หลักสูตรด้านการฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 1 รุ่น 10 จำนวน 400 นาย ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ในงานสายตรวจ งานจราจร และงานด้านอื่นๆ