banner.gif
 
โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ รุนที่ 4
               26 สิงหาคม 2562...ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ)กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ)กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 โรงแรมคิงส์ปาร์คอเวนิว ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ