banner.gif
 
การตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย
                          เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพจากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชมรมถ่ายภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้านป่า) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน ภาครัฐ/ภาคเอก จากสำนักบูรณการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมการขนส่งทางบก, มูลนิธิเมาไม่ขับ, บจก.คุ้มครองปผู้ประสบภัยจากรถ, สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ, สื่อมวลชนฯ ทำการตัดสินผลงานจากภาพถ่ายที่มีผู้สนใจส่งเข้ามาประกวด จำนวนทั้งสิ้น 120 ภาพ โดยแบ่งออกเป็นประเภท ท่องเที่ยวปลอดภัย จำนวน 51 ภาพ และประเภทขับขี่ปลอดภัย จำนวน 69 ภาพ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ม.ราชมงคลกรุงเทพฯ