banner.gif
 
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ กรอ อศ) ครั้งที่ 2/2562
 
                  ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
                  คณะอนุกรรมการฯได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ ลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 โครงการดังนี้:-
                  1.โครงการพัฒนาครูช่างยนต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก เอนกประสงค์ รุ่นที่ 3
                  2.โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการกลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ รุ่นที่4 เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีประจำปีงบประมาณ 2562
                  3.โครงการกำหนดความต้องการกำลังคนกลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ ระยะที่ 3
                  4.โครงการสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริมภาพลักษณ์กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์
                  5.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานถภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
                  6.โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถจักรยานยนต์/การเป็ํนผู้ประกอบการ เพื่อเติมเต็มให้กับนักเรียนในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร ปวช.

                                               Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up