banner.gif
 
โครงการประกวดภาพถ่าย “ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ” : My Motorcycle My World

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด  โครงการประกวดภาพถ่าย “ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ” Photo Contest 2019  "My Motorcycle My World" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนในการ สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา และสำหรับประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความงามและมีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว

 2. เพื่อส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ผู้ขับขี่มีจิตสำนึกมุ่งหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

 3. เพื่อเผยแพร่แนวทางการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะในการถ่ายภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

แนวทางประกอบหัวข้อเรื่องในการประกวด

 • ส่งเสริมการขับขี่รถท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานยนต์

 • ส่งเสริมความปลอดภัยและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย

 • ต้องแสดงถึงความเพลิดเพลินในการขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยว

 • พฤติกรรมของผู้ขับขี่ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด

 • สมรรถนะของยานพาหนะและผู้ขับขี่ พร้อมอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

 • ความสวยงามและความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ

ประเภทของภาพถ่าย: ภาพนิ่ง


คุณสมบัติของผู้สมัคร : นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป


หลักฐานการสมัคร : แบบฟอร์มใบสมัครของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย


เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด กติกาการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์และสื่อความหมายให้สอดคล้องตามหัวข้อ

  การประกวด“ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย”(ภาพรถจักรยานยนต์ที่ปรากฎในผลงาน

  ต้องเป็นรถจักรยนต์ที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีการ ดัดแปลง เป็นไปตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม สวมใส่หมวก

  นิรภัย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

 2. ภาพถ่ายสามารถใช้เทคนิคในการปรับสี หรือตกแต่งแก้ไขเพื่อให้ภาพที่ถ่ายมีคุณภาพดีขึ้น โดย

  ภาพจะต้องยังคงธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ผิดไปจากความเป็นจริง

 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นภาพสี หรือขาวดำ ขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสี

  ดำ เว้นขอบทั้ง 4ด้านๆ ละ 1นิ้ว ด้านหลังติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด โดยกรอกราย

  ละเอียดที่มีอยู่ในฟอร์มให้ชัดเจน พร้อมส่งภาพถ่าย ใบสมัคร และไฟล์ภาพจริงที่บันทึกลงบนแผ่น

  ซีดี(เป็นไฟล์JPGที่มีความละเอียดภาพขั้นต่ำ8ล้านพิกเซล)และต้องมีคำบรรยาย(caption)ไม่

  เกิน100คำ เพื่ออธิบายภาพถ่ายและความเกี่ยวข้องกับหัวข้อและอรรถบท

 4. ผู้สมัครสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทั้งสองประเภท ประเภทละไม่เกิน 2ภาพ(ภาพที่ส่งเข้า

  ประกวดจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวของแต่ละประเภท)

 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่น และห้ามมิให้ส่ง

  ผลงานในนามผู้อื่นส่งเข้าประกวด(ในกรณีที่พบการทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัลที่ได้

  ทันที)

 6. เป็นภาพถ่ายที่มีผลงานสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ หรือได้รับ

  รางวัลใดๆ หรือเคยนำแสดงสู่สายตาสาธารณชนในงานอื่นๆ มาก่อน

 7. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากผลงานนั้นเป็นการลอก

  เลียนหรือละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของผู้อื่น

 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยมีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อนำไปจัด

  แสดงนิทรรศการในสถานที่ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม รวมถึงมีสิทธิ์ในการนำไปตีพิมพ์เผยแพร่

  ในสื่อสิ่งพิมพ์และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ทุกประเภท

 9. สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีของผู้ที่ส่งเข้า

  ผลงานเข้าประกวดทุกท่าน

 10. ภาพถ่ายและต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด ผู้อื่นจะอุทธรณ์มิได้

 2. คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้กำหนดกฎกติกาและวิธีการตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน

 3. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน เฉพาะภาพถ่ายที่มีคุณค่า มีความเหมาะสม

  และสอดคล้องกับหัวข้อแนวทางการประกวดที่ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยได้เป็น

  ผู้กำหนดขึ้นมาเท่านั้น

รางวัลแบ่งเป็นสองประเภท ตามเนื้อหาของกิจกรรมในภาพ

ประเภทที่1: ประเภทส่งเสริมขับขี่อย่างปลอดภัย

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับเงินสด15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับเงินสด10,000 บาท

หมายเหตุ:รางวัลเงินสด หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%


ประเภทที่2: ประเภทส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ความปลอดภัย

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับเงินสด15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับเงินสด10,000 บาท

หมายเหตุ:รางวัลเงินสด หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%


กำหนดการ: ส่งใบสมัครพร้อมผลงานภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tmea.or.th หรือ

E-mailtmea@tmea.or.th)

การส่งผลงาน:   สามารถส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์และส่งด้วยตนเอง

ส่งทางไปรษณีย์ที่ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย 

เลขที่253อาคาร253อโศก ชั้น 10ถนนสุขุมวิท21 (อโศก)

                         แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(ส่งทางไปรษณีย์จะยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งด้วยตนเองที่: สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

อาคาร253อโศก ชั้น 10ประมาณ150เมตร จากรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)สถานีเพชรบุรี

โทร. 02-258-6997 โทรสาร. 02-258-6998

ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2562 ถึง10 กรกฎาคม 2562 (เวลา08.00 – 17.00 .)

การตัดสินภาพถ่ายรอบสุดท้าย วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซท์:วันที่ 22 กรกฎาคม2562

มอบรางวัล วันที่ สิงหาคม2562