banner.gif
 
สัมมนาวิชาการเรื่อง“สัญญาธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์(ฉบับใหม่)”

สัมมนาวิชาการเรื่อง“สัญญาธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์(ฉบับใหม่)”

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.tmea.or.th/web/docs/TMEA_news02.pdf

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งอาจจะมีบางประเด็น ที่ผู้ประกอบธุรกิจฯไม่เข้าใจหรือยังสงสัยในเนื้อหาของประกาศฯ(ฉบับใหม่)อย่างถูกต้องชัดเจน

ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จึงได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการเรื่อง“สัญญาธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์(ฉบับใหม่)” ขึ้นทั่วภูมิภาค อันได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่,พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี,ร้อยเอ็ด ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี,สงขลาภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดลพบุรี,ชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบริษัท ธนบรรณ จำกัด มาให้การบรรยาย,ชี้แจงถึงเจตนารมณ์ และเนื้อหาของประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ได้มีการซักถามเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยในประเด็นต่างๆด้วย