banner.gif
 
คำถาม-คำตอบ งานสัมมนาฯ

คำถาม-คำตอบ งานสัมมนา “สัญญาธุรกิจเช่าซื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ฉบับใหม่) 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ราชกิจจาฯธุรกิจเช่าซื้อ 2561
URL : 
https://goo.gl/EqkK38

1. สัญญาฉบับเดิมที่ทำขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ต้องนำมาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหรือไม่?

ตอบ: ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ ให้คงไว้ใช้เหมือนเดิม ฉบับใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

2. สัญญาฉบับใหม่ให้ใช้เฉพาะบุคคลธรรมดา หากจะนำไปใช้กับนิติบุคคลจะได้หรือไม่?

ตอบ: สัญญาฉบับใหม่ระบุเอาไว้ให้ใช้กับบุคคลธรรมดา แต่หากทางร้านยินยอมให้นิติบุคคลใช้ก็ใช้ได้

3. ขอทราบตัวอย่างวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate)

ตอบ: ได้ทำตัวอย่างตารางแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อมาให้ที่ประชุมได้ทราบ

4. การขายทอดตลาด กรณีที่สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้เช่าต้องทำอย่างไร

ตอบ: แจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่ามาใช้สิทธิซื้อคืน 7 วัน  ผู้ค้ำประกัน 15 วัน นับจากสิทธิของผู้เช่าสิ้นสุดลง/ แจ้งกำหนดวันขายและต้องแจ้งคืนเงิน กรณีมีเงินเหลือหลังชำระหนี้ หรือเรียกให้ชำระส่วนที่ขาด หากการขายทอดตลาดไม่พอชำระหนี้ (ห้ามแจ้งทางโทรศัพท์ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น)

5. กรณีที่การขายทอดตลาดเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว หากมีเงินเหลือ ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่ามารับส่วนเงินส่วนที่เหลือหรือไม่?

ตอบ: ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบในกรณีที่มีเงินเหลือ แต่ถ้าเงินขาดไม่พอชำระหนี้ผู้เช่าต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาดไป

6. กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว ต้องคิดส่วนลดในอัตราร้อยละเท่าใด?

ตอบ: ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

7. การคิดดอกเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อ ควรต้องคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าใด?

ตอบ: การคิดดอกเบี้ยปรับห้ามมิให้ผู้ให้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) + ร้อยละ 3 ต่อปี  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี (ห้ามมิให้ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากที่ประกาศนี้กำหนด)

8.เอกสารสัญญาเช่า-ซื้อฉบับเดิมที่ผู้ให้เช่าจัดพิมพ์มาแล้วเป็นจำนวนมากยังคงใช้ได้หรือไม่?

ตอบ: ยังนำมาใช้ได้ แต่ต้องมีเอกสาร บ่งบอกถึงสาระสำคัญของสัญญาฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาด้วย

9.บทลงโทษสำหรับผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาธุรกิจเช่าซื้อ(ฉบับใหม่) จะเป็นเช่นไร

ตอบ: บทลงโทษสำหรับผู้ให้เช่าซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาธุรกิจเช่าซื้อ(ฉบับใหม่) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งปรับทั้งจำ

**************************