banner.gif
 
โครงการประกวด "สถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน"

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ร่วมให้การสนับสนุนสมาชิก หจก.พูมศิลป์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมคตวามปลอดภัยทางถนน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวด "สถานศึกษาร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน" กรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 1 มีค.56