banner.gif
 
โครงการสวนจราจรเพื่อเยาวชนรักความปลอดภัย

บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ในโครงการ "สวนจราจรเพื่อเยาวชนรักความปลอดภัย" เป็นการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรและปลูกฝังการมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้แก่เด็กๆและเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัย ที่จังหวัดชลบุรี /น่าน / กระบี่