banner.gif
 
สัมมาเชิงวิชาการ "แนวทางการป้องกันและกระบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์"

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง"แนวทางการป้องกันและขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์" ให้กับสมาชิกร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนค์ทั่วประเทศ 

ภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่ / ภาคเหนือตอนล่างทีจังหวัดพิษณุโลก 

ภาคอิสานตอนบนที่จังหวัดขอนแก่น / ภาคอิสานตอนล่างที่จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี / ภาคตอนล่างและภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรี

ภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดภูเก็ต / ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลา

ในการนี้สมาคมฯได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาให้ความรู้ถีงกระบวนการและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการโจรกรรม แก่สมาชิกอย่างกว้างขวาง