banner.gif
 
"นัดกันมา พากันลดมลพิษ" เขตดอนเมือง
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยร่วมกับสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จัดงานรณรงค์ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ดอนเมือง ณสโมสรกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 27-29 เมษายน 2555 เพี่อเป็นการรณรงค์ให้เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ปลอดมลพิษทางอากาศและเสียง