banner.gif
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (ครั้งที่11)

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (ครั้งที่ 11) ณ ห้องบางกอกพาโนรามา โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ได้แก่ การแถลงผลงานปี 2554,การนำเสนอแผนงานปี 2555,พิจารณาอนุมัติงบดุลสมาคมฯปี 2554,การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2555และการลงมติเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์(โลโก้)ของสมาคมฯใหม่